Parish Mission

Sacred Heart, Pratt, KS 332 N Oak St, Pratt, KS

Parish Mission - Sacred Heart Catholic Church, Pratt, KS